top of page

ข้อกำหนด &
เงื่อนไข

1.

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 1 กันยายน 2021

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้และบริการ/ผลิตภัณฑ์ของเรา การเข้าถึง เรียกดู และใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณตกลงโดยอัตโนมัติที่จะปฏิบัติตามและผูกพันกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับซึ่งควบคุมธุรกรรม บริการ และผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีให้ในเว็บไซต์นี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ทันที

Rams Solutions Sdn Bhd และกลุ่มบริษัท (“Rams”, “เรา”, “เรา”, “ของเรา”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เรายังอาจเปลี่ยนแปลงบริการ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือราคา (ถ้ามี) ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรอ้างอิงถึงเว็บไซต์ของเราบ่อยครั้งสำหรับการปรับปรุงล่าสุดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะส่งผลให้การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ยุติลง เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลเว้นแต่ Rams จะยกเลิก ในกรณีของการยุติดังกล่าว บทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดชอบ ลิขสิทธิ์ และนโยบายความเป็นส่วนตัวจะยังคงมีอยู่

2.

เนื้อหา

เว็บไซต์นี้และเนื้อหา ข้อมูล และการสื่อสารในเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ข้อความ กราฟิก เสียง วิดีโอ ลิงก์ หรือรายการอื่น ๆ จัดทำโดย Rams ใน "ตามที่เป็น" และ "ตามที่ ที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลและการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เนื้อหาหรือวัสดุที่มีให้ในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงินหรือกฎหมาย การชักชวนหรือข้อเสนอของ Rams ให้ซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมเกี่ยวกับบริการ/ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

3.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราไม่เป็นตัวแทน รับประกัน หรือรับประกันในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ เราไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าการพึ่งพาเนื้อหา คำแนะนำ ข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

เราไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบโดยด่วนนี้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อื่นใดหรือความผิดปกติที่อาจแพร่เชื้อ ส่งผลกระทบ หรือทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หน่วยความจำ หรือทรัพย์สินอื่นใดของคุณหรือของผู้อื่นเสียหายอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงของคุณ การใช้งาน หรือการเรียกดูในเว็บไซต์นี้

4.

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นของเราหรือได้รับอนุญาต ห้ามทำซ้ำ นำไปใช้ คัดลอก ดาวน์โหลด ส่ง แจกจ่าย ถ่ายโอน และจัดเก็บเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราและ/หรือผู้อนุญาตล่วงหน้า คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์ หรือความเสียหายอื่นใด

5.

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ Rams ปฏิเสธความรับผิดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายต่อบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษหรือเชิงลงโทษใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ประเภทที่เกิดขึ้น สูญเสียกำไร และธุรกิจหยุดชะงัก) อันเกิดจากการที่คุณเข้าถึง ใช้ ไม่สามารถใช้งาน หรือผลจากการใช้เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ว่าส่วนใดหรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดอย่างเข้มงวด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่า Rams จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

คุณตกลงว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว และคุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้น Rams จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการกระทำ การละเว้น หรือพฤติกรรมใดๆ ของผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ Rams เกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายหรือใบอนุญาตของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบริการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกขายหรือได้รับอนุญาต

6.

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Rams และกรรมการ ผู้ถือหุ้น และพนักงานที่เกี่ยวข้องจากความรับผิด การเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับ Rams ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากคุณ การใช้หรือการใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด และบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่มีให้ในที่นี้ หรือการที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และการเรียกร้องสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ทำโดยบุคคลที่สามต่อ Rams ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ เว็บไซต์.

7.

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม สิ่งนี้ไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์ใดๆ ของเรา และเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ข้อมูลหรือข้อมูลของเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือการกระทำหรือลิงก์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใดๆ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีแนวโน้มที่จะให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งอาจมีผลกับคุณ ความคิดเห็น ถ้อยแถลง บริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงหรือจัดทำขึ้นในเว็บไซต์โดยบุคคลที่สามใดๆ เป็นของผู้เขียนหรือผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ของ Rams

8.

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย โดยการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้และบริการ/ผลิตภัณฑ์ของเราที่ Rams จัดหาให้ในที่นี้ แสดงว่าคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลมาเลเซียแต่เพียงผู้เดียวในข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้บริหารงานโดย Rams จากสำนักงานในมาเลเซีย เนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อาจอ้างอิงถึงบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือโปรแกรมที่ไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ เราไม่รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่นนอกประเทศมาเลเซีย คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือส่งออกข้อมูลและเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายการส่งออกของมาเลเซียหรือประเทศอื่นๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดของประเทศนั้นๆ

WhatsApp.svg.png
bottom of page